BIỂU MẪU THỰC TẬP NTTU

Đăng ngày: 01/03/2021 Lượt xem: 806

6 Biểu mẫu thực tập dành cho sinh viên đang theo học tại Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

Trong quá trình thực tập tại cơ sở, các bạn cần có 6 Phiếu sau đây để quá trình thực tâp được diễn ra đầy đủ hợp lệ và đúng theo qui định của nhà trường đã đưa ra:

1. Phiếu giới thiệu Sinh viên thực tập của nhà trường
Liên hệ trực tiếp Văn phòng Khoa hoặc tại Phòng Quan hệ Doanh nghiệp và Giới thiệu việc làm Sinh viên tại các cơ sở Quận 4 và Quận 12. Đặc điểm phiếu này là tùy vào Doanh nghiệp, Công ty, nơi tiếp nhận mình thực tập...nếu Doanh nghiệp cần giấy giới thiệu thì các Bạn mới lấy còn Doanh nghiệp không cần thì các bạn không cần lấy cũng được.

2. Phiếu nhận xét sinh viên thực tập (Phiếu chấm điểm)

Phiếu này dùng để Doanh nghiệp và Giảng viên hướng dẫn chấm điểm cho mình trong quá trình thực tập, có chữ ký và đóng mộc xác nhận của Doanh nghiệp và Giảng viên hướng dẫn. Sau khi kết thúc quá trình thực tập mình photo ra và dán bản chính vào Tải về

3. Phiếu khảo sát Doanh nghiệp sau khi sinh viên thực tập
Sau khi nhận Phiếu này các bạn đưa cho Doanh nghiệp, Công ty, nơi tiếp nhận mình thực tập...để họ ghi nhận thông tin đã tiếp nhận mình thực tập. Chú ý: cần có chữ ký và MỌC TRÒN đóng dấu vào phiếu thì phiếu mới hợp lệ, đúng theo qui định. Sau khi Phiếu đã được đóng dấu xác nhận thì các bạn đem phiếu gửi về Phòng Quan hệ Doanh nghiệp và Giới thiệu việc làm Sinh để cập nhật thông tin. Tải về
4. Phiếu khảo sát Sinh viên sau khi thực tập
Sau khi kết thúc quá trình thực tập thì các bạn gửi phiếu này để Doanh nghiệp, Công ty, nơi tiếp nhận mình thực tập... để họ đánh giá khảo sát quá trình các bạn thực tập như thế nào. Sau khi Phiếu đã được khảo sát các bạn gửi Phiếu này về Văn phòng Khoa để cập nhật thông tin. Tải về
5. Phiếu tiếp nhận Sinh viên thực tập
Cũng như Phiếu khảo sát Doanh nghiệp, nhưng phiếu này là do chính các bạn tự đánh giá. Tương tự thì sau khi Phiếu này đã được hoàn thành thì cũng gửi về Văn phòng Khoa để cập nhật thông tin. Tải về
6. Phiếu cảm ơn doanh nghiệp
Nộp lại chung vào lúc cuối với các phiếu trên, không cần ghi thông tin gì cả, bên Văn phòng Khoa hoặc Phòng Quan hệ Doanh nghiệp và Giới thiệu việc làm Sinh viên sẽ ghi lời CẢM ƠN đến Doanh nghiệp, Công ty, nơi tiếp nhận thực tập của các bạn (Nhận Thư Cảm Ơn Doanh Nghiệp tại Phòng Quan hệ Doanh nghiệp và Giới thiệu việc làm Sinh viên)